Safecamper - wypożyczalnia kamperów

Terms & Conditions

Terms & Conditions

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH
W WYPOŻYCZALNI
SAFECAMPER

Zasady ogólne, Przedmiot wynajmu

§1

Poniższe warunki wynajmu samochodu kempingowego określają prawa i obowiązki

Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy Najmu Samochodu Kempingowego

 1. Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, zwanym w dalszej części „Przedmiotem Wynajmu” lub „Pojazdem”.

 2. Wynajem rozpoczyna się z datą i godziną wskazaną w Umowie Wynajmu oraz przekazaniem Przedmiotu Wynajmu i podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

 3. Protokół Zdawczo-Odbiorczy podpisany przez obie strony stanowi załącznik do Umowy Najmu.

 4. Miejsce odbioru i zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę: ul. Widok 13, 62-069 Dąbrówka


Prawa i obowiązki

§2

 1. Kierowcą samochodu może być Najemca, który ukończył 28 lat i posiada prawo jazdy kat.B przynajmniej od 3 lat.

 2. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 3. W dniu zawarcia umowy Najemca przedkłada do wglądu dwa aktuale dokumenty tożsamości ze zdjęciem, w tym prawa jazdy. W przypadku wynajmu Przedmiotu Najmu przez przedsiębiorcę należy dodatkowo przedłożyć odpis z KRS (wydany nie dawniej niż 1 miesiąc) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Umowę Najmu zawiera w takim wypadku osoba należycie umocowana do reprezentacji Najemcy.

 4. Najemca wyraża zgodę na sporządzanie przez Wynajmującego kserokopii dokumentów tożsamości Najemcy, oraz osób upoważnionych przez Najemcę do kierowania Pojazdem, oraz na przetwarzanie zawartych w nich danych, w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz dla ewentualnych potrzeb windykacyjnych.

 5. W przypadku wynajmu jednego Przedmiotu Najmu przez więcej niż jednego Najemcę, warunki powyższe dotyczą wszystkich Najemców. W takim przypadku ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy jest solidarna. Wynajmujący może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy oraz osób działających w jego imieniu.

 6. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Najemcy nie wolno oddać osobie trzeciej Przedmiotu Najmu do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym
  w podnajem lub do bezpłatnego używania
  .

 7. Najemca może upoważnić do prowadzenia Przedmiotu Najmu osoby, które zostaną uwzględnione w Umowie Najmu. Osoby upoważnione do prowadzenia Przedmiotu Najmu przedkładają do wglądu 2 aktualne dokumenty tożsamości, z czego jeden stanowi ważne prawo jazdy.

 8. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą w okresie obowiązywania umowy najmu Przedmiotu Najmu.

 9. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje szkody, które mogą powstać zarówno w trakcie poruszania się Przedmiotem Najmu, jak i też w trakcie jego postoju.

 10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie wynajmu,
  a których przyczyną było prowadzenie Przedmiotu Najmu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu.

 11. Najemca odpowiada również za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że szkody te objęte są ubezpieczeniem przedmiotu wynajmu, a zakład ubezpieczeń z tytułu ich powstania wypłaci Wynajmującemu odszkodowanie pokrywające pełną wysokość takiej szkody.

 12. Najemca nie może wykonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw
  w wypożyczonym pojeździe.

 13. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary i grzywny które powstały w związku z używaniem Przedmiotu Najmu w okresie najmu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba, że powstały one z winy Wynajmującego.

 14. Najemca zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje Przedmiot Najmu, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu nieznajomości tych przepisów,

 2. regularnej kontroli stanu Przedmiotu Najmu i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy,

 3. nie prowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem wszelkiego rodzaju niedozwolonych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,

 4. używania Pojazdu w celach rekreacyjno-turystycznych oraz zgodnie z prawem o ruchu drogowym, Koszty związane z naruszeniem prawa o ruchu drogowym obciążają Najemcę,

 5. zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości oraz do nieprzekraczania prędkości 120 km/h (zalecana prędkość 100 km/h),

 6. nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów,

 7. nie używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, gruntowych oraz szutrowych, w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia,

 8. nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia,

 9. nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym kraju przepisami oraz do nie przewożenia ładunków typu pojazdy, sprzęt AGD,

 10. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu i wyrobów podobnych w całym Pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt po rygorem utraty kaucji,

 11. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą oraz zniszczeniem przez osoby trzecie,

 12. utrzymania Pojazdu w czystości.

 1. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przewożony ładunek oraz jego zabezpieczenie, a także za umieszczenie ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność.

 2. Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 3. Najemca może poruszać się samochodem na terenie państw wskazanych w przekazanej polisie ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wszelkie podróżowanie poza tymi państwami, a także na terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami są bezwzględnie zabronione. W przypadku złamania zakazu Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 zł, oraz wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić z tytułu braku AC/OC.

 4. W przypadku pozostawienia przedmiotu najmu na parkingu, polu kempingowym czy w innym miejscu bez nadzoru , Najemca zobowiązany jest pozamykać wszystkie drzwi oraz okna. Kosztami za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedopełnieniem tego warunku obciążony zostanie Najemca.

 5. W przypadku awarii pojazdu, Najemcy przysługuje Hotel >3*, holowanie pojazdu czy wynajęcie pojazdu zastępczego gwarantującego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania,

Rezerwacja,opłaty i zawarcie Umowy Wynajmu Pojazdu

§3

 1. Rezerwacji Przedmiotu Najmu można dokonywać drogą telefoniczną, elektroniczną przez e-mail oraz panel rezerwacyjny na stronie www.safecamper.pl

 2. Potwierdzeniem rezerwacji Przedmiotu Najmu jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitej opłaty tytułem zadatku za wynajem. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego:

Eurodrak Transport Damian Adamczak Nr konta: 24 1140 2004 0000 3002 8002 6224 z dopiskiem:

Opłata rezerwacyjna / wynajem samochodu w terminie „od ..…do…” Imię oraz Nazwisko.


W przypadku braku uiszczenia opłaty
, rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.

 1. Po dokonaniu wpłaty na poczet rezerwacji Najemca oraz Wynajmujący zawierają Umowę Najmu.

 2. Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wynajmu Najemca winien jest uiścić na rachunek Wynajmującego kwotę odpowiadającą pozostałej do zapłaty części czynszu najmu. W razie nie uiszczenia tej opłaty Umowa Wynajmu traci swą moc, a Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania opłaty rezerwacyjnej.

 3. Wynagrodzenie za korzystanie z Przedmiotu Najmu obejmuje: wynagrodzenie za wynajem Przedmiotu Najmu liczone wg liczby dni określonych w Umowie Najmu; opłatę serwisową za jednorazowe wyposażenie Przedmiotu Najmu w pełną butlę gazową, specjalistyczne płyny i papier do WC, szkolenie instruktażowe, pozostałe akcesoria wymienione w Protokole Zdawczo – Odbiorczym oraz opłaty towarzyszące (jeżeli występują).

 4. Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji musi być zgłoszona na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wynajmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę, czy jej dokonanie jest możliwe zgodnie z wnioskiem.

 5. Warunkiem wypożyczenia Przedmiotu Najmu jest zawarcie Umowy Najmu pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą, zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu.

 6. Najem rozpoczyna się z datą i godziną wskazaną w Umowie Najmu Przedmiotu Najmu i podpisaniem wszystkich załączników wymienionych w Umowie Najmu.

 7. Po zawarciu Umowy Najmu Pojazdu, Najemca nie ma możliwości dokonania zmian daty rozpoczęcia najmu.

Anulowanie rezerwacji i odstąpienie od Umowy Najmu Pojazdu

§4

 1. Najemca może anulować rezerwację i/lub odstąpić od Umowy Najmu Pojazdu przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Przedmiotu Najmu, zgodnie z poniższym:

a. Anulowanie rezerwacji i/lub odstąpienie od Umowy Najmu Pojazdu do 60 dni przed planowanym terminem odbioru Pojazdu. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 3 dni wszystkie wpłacone przez niego kwoty. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.

b. W przypadku anulowania rezerwacji i/lub odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę
w terminie krótszym niż
60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Pojazdu, Wynajmujący pobiera opłatę administracyjną za odstąpienie od rezerwacji i/lub Umowy Najmu Pojazdu w pełnej wysokości wszystkich wpłaconych kwot przez Najemcę. Najemcy nie przysługują
w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.

 1. Za odstąpienie od rezerwacji i/lub Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę uważane będzie też nie odebranie Pojazdu w uzgodnionym przez strony terminie lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów umowy.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dostarczenia innego samochodu tej samej klasy lub anulowania rezerwacji / odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu w przypadku zajścia szkody na pojeździe, która uniemożliwi jego wynajęcie a strony zgodnie oświadczają, że nie będą posiadać względem siebie żadnych innych roszczeń z tytułu niewykonania umowy Najmu Pojazdu. Opłata rezerwacyjna / kaucja / czynsz najmu / zostaną zwrócone bez potrąceń.


Opłaty i terminy płatności

§5

 1. Koszt i czas wynajmu Pojazdu zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć Przedmiot Najmu.

Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż:

 1. sezon niski stanowi okres 01.10-24.04,

 2. sezon średni stanowi okres 25.04-30.06 oraz 01.09-30.09,

 3. sezon wysoki stanowi okres 01.05-03.05 oraz 01.07-31.08.

 4. w sezonie wysokim minimalny okres wynajmu Pojazdu stanowi 7 dni, w pozostałych okresach 3 dni.

 1. Czynsz najmu, wyposażenia dodatkowego oraz kaucji ustalany jest na podstawie aktualnego cennika w dniu złożenia Rezerwacji. Cennik znajduje się na stronie: www.safecamper.pl

 2. Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w razie zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę przed wygaśnięciem Umowy Najmu Pojazdu, chyba, że strony postanowią inaczej.

 3. Wszelkie opłaty związane z wypożyczeniem Przedmiotu Najmu muszą być dokonane przed planowanym wynajmem.

 4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu, Najemca wpłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości 3000PLN jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy Wynajmu.

 5. Czynsze, kaucje i inne opłaty są wnoszone tylko na rachunek bankowy.

 6. Wynajmujący może potrącić z kaucji przysługujące jemu należności m.in. z tytułu utraty lub uszkodzenia Pojazdu oraz znacznego zabrudzenia wnętrza Pojazdu. W przypadku gdyby kaucja nie pokryła wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w dniu zwrotu Przedmiotu Najmu.

 7. Kaucja będzie zwracana przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do 7 dni roboczych
  od dnia zwrotu Pojazdu, o ile Wynajmujący nie potrąci przysługujących jemu należności
  .

 8. Za dzień zwrotu kaucji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego.

 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 1. braków w wyposażeniu Przedmiotu Najmu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji Pojazdu,

 2. opłatami towarzyszącymi wynikającymi z Umowy Najmu (Zał. Nr 2),

 3. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Przedmiotu Najmu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzona opona, uszkodzona felga, uszkodzenia poprzez rozlanie środków trudnych do usunięcia, np. farby, lakiery, oleje, substancje zapachowe, uszkodzenie wyposażenia Pojazdu w tym: meble, sprzęt AGD),

 4. likwidacji innych szkód wraz z kosztami przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w trakcie używania Przedmiotu Najmu,

 5. odszkodowaniem za utratę wartości na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Przedmiotem Najmu za zgodą Najemcy albo za utratę wartości Przedmiotu Najmu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Przedmiotu Najmu,

 6. w sytuacji szkody całkowitej bądź kradzieży powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy lub/i pozostałych użytkowników, kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego,

 7. jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania,

 8. doprowadzenia Przedmiotu Najmu do czystości, w przypadku gdy Przedmiot Najmu, w chwili zwrotu, wymagał będzie czyszczenia,

 9. kosztami odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej, kluczy do Przedmiotu Najmu w przypadku ich zagubienia przez Najemcę,

 10. kosztami transportu Przedmiotu Najmu w przypadku zawinionego braku jego zwrotu przez Najemcę do miejsca, o którym mowa w §1 pkt 4.

 1. Jeżeli Najemca zwróci Przedmiot Najmu w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części czynszu najmu z tego tytułu.

 2. W przypadku, kiedy Najemca opóźni zwrot Pojazdu o więcej niż 6 godzin nie uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub przywłaszczeniu Przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości trzykrotnej stawki dobowej brutto dla Przedmiotu Najmu za każdy dzień zwłoki wynikającej z cennika obowiązującego na dzień zawarcia Umowy Najmu. Kara umowna liczona jest od dnia następującego po ustalonym z Wynajmującym dniem zwrotu Przedmiotu Najmu. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący będzie mógł dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych przepisu kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna (art. 484 §1 k.c.)

Przekazanie i zdanie Przedmiotu Najmu

§6

 1. Przed wydaniem Przedmiotu Wynajmu, Najemca jest zobowiązany przejść szkolenie w zakresie jego obsługi oraz na własne życzenie może wykonać jazdę próbną z udziałem osób wskazanych przez Wynajmującego.

 2. Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu będą stwierdzone Protokołem Zdawczo-Odbiorczym (stanowiącym załącznik nr 1) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół Zdawczo-Odbiorczy jest integralną częścią Umowy Najmu Przedmiotu Najmu.

 3. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Przedmiotu Najmu i winny zostać odnotowane w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W przypadku braku zgłoszenia ich w Protokole Zdawczo-Odbiorczym przyjmuje się, że nie występowały one w chwili wydawania Przedmiotu Najmu Najemcy. Szkody zgłoszone po tym terminie uznaje się za powstałe z przyczyny Najemcy. Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu z powodu stwierdzonych usterek, które, w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w wynajem z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającym z używania Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń, czysty i zdezynfekowany wewnątrz. Wszystkie materiały eksploatacyjne (poza paliwem) są dostarczane w czynszu najmu.

 5. Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Najemcę. Z chwilą powstania szkody lub zdarzenia losowego związanego z Przedmiotem Najmu zasady dalszego postępowania Najemcy określa Wynajmujący.

 6. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

 7. Przed zwrotem Przedmiotu Wynajmu należy opróżnić zbiorniki wody brudnej oraz toalety chemicznej. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot wynajmu w takim stanie, w jakim go otrzymał.

 8. Miejscem zwrotu jest siedziba Wynajmującego, chyba, że strony ustaliły inaczej.

 9. W chwili zwrotu Przedmiotu Najmu strony dokonają kontroli stanu technicznego Przedmiotu Najmu oraz kompletności wyposażenia na podstawie wystawionego w chwili wydania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W tym przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek lub braków strony dokonają stosownych adnotacji w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Ewentualne braki/uszkodzenia będą potrącone z kaucji.

Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia

§7

 1. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, innego czynu zabronionego lub
  w wyniku wypadku, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu
  Wynajmującemu i postępowania według otrzymanych instrukcji.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym również rodzaj i rozmiar szkody. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska, adresy osób biorących udział w zdarzeniu, świadków i numery rejestracyjne pojazdów, numery polis ubezpieczeniowych (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych, które wydały te polisy) biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.

 3. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony wszystkimi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.

 4. W przypadku uszkodzenia, awarii Przedmiotu Najmu w sposób uniemożliwiający transport na własnych kołach, z winy Najemcy, Najemca pokryje koszty naprawy oraz transportu Przedmiotu Najmu do miejsca jego zwrotu.

 5. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw
  w wypożyczonym Pojeździe.

 6. W sytuacji, gdy w wyniku utraty lub uszkodzenia przedmiotu wynajmu z winy Najemcy kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

§8

 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Wynajmującego.

 2. Wynajmujący może przesyłać dane osobowe Najemcy za pomocą centralnego systemu ostrzegania osobom trzecim, w sytuacjach gdzie podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie 24h godzin od momentu wygaśnięcia Umowy Najmu Przedmiotu Najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo montażu w Przedmiocie Najmu urządzenia GPS w celu stałego monitoringu miejsca położenia Przedmiotu Najmu. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych generowanych przez urządzenie GPS, w tym zwłaszcza dotyczących miejsca położenia, trasy przejazdu, prędkości.

Postanowienia końcowe

§9 1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. oddania przez Najemcę Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub w podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego,

 2. używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z postanowieniami Umowy Najmu, niniejszego Regulaminu lub zasadami eksploatacyjnymi właściwymi dla pojazdów tego typu,

 3. używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego,

 4. opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego 6 godzin.

 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy Najmu z przyczyn określonych w §9 ust.1 Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 zł. Wynajmujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 3. Spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Wypożyczenia Pojazdów Kempingowych Safecamper.

……………………………………

…………………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis